Áp thuế tự vệ 4 năm với phôi thép và thép dài

Thuế áp cho thép dài tăng từ 14,2% lên 15,4%, thuế suất với phôi thép được giữ nguyên 23,3%.

Ngày 18/7, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành quyết định áp thuế tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước, vùng lãnh thổ khác nhau. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Biện pháp tự vệ được áp dụng trong 4 năm kể từ ngày Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời có hiệu lực.

Mức thuế tự vệ đối với phôi thép:

48 21ce

Mức thuế tự vệ đối với thép dài:

10 d390

Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp tự vệ bao gồm phôi thép hợp kim và không hợp kim, các sản phẩm thép dài hợp kim và không hợp kim (bao gồm thép cuộn và thép thanh) nhập khẩu vào Việt Nam, gồm các mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 72.13.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Biện pháp tự vệ được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau, ngoại trừ các nước đang phát triển và kém phát triển có lượng xuất khẩu vào Việt Nam không quá 3% tổng lượng nhập khẩu với điều kiện tổng nhập khẩu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ này không vượt quá 9% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam.

Theo NDH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *